5 milliards d'euros, mercato record en Europe | www.le360.ma